Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, са прилозима, расписан од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.