Povratak na Обавештења (2019. година)

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Званична интернет презентација