БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СОМБОРА НА УВИДУ ДО 17. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

Избори за председника Републике Србије расписани су за 02. април 2017. године и тим поводом део бирачког списка за подручје Града Сомбора изложен је грађанима на увид до 17. марта 2017. године. Увид у бирачки списак могуће је остварити сваког радног дана у времену од 17.30 до 15.00 часова, а 17. марта 2017. године до 24.00 часа.

Део бирачког списка излаже се на тај начин, што се путем рачунарске опреме у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1., у канцеларији број 2., уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

  • Грађани са територије града Сомбора да почев од 03.03.2017. до 17.03.2017. године могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1.,  канцеларија број 2., у времену од 7.30 до 15.00 часова сваког радног дана и дана 17.03.2017. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази.
  • Малолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији града Сомбора, могу до 29.03.2017. године до 24.00 часа  тражити упис у бирачки списак за подручје града, ако до дана избора, односно на сам дан избора тј. 02.04.2017. године стекну пунолетство. Захтев за упис у бирачки списак подноси се  у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1.,  канцеларија број 2.

Најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка тј. до 11.03.2017. године, грађани  могу Градској управи града Сомбора  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

У истом року, односно, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка тј. до 11.03.2017. године, грађани Градској управи града Сомбора могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

  • Интерно расељена лица имају право на упис у бирачки списак према месту у коме су пријављени са тим статусом и могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку. Ово право се може остварити  до 17.03.2017. године, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1.,  канцеларија број 2., у времену од 7.30 до 15.00 часова сваког радног дана и дана 17.03.2017. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази

Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора тј. до 29.03.2017. године, бирача у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Захтев за упис се подноси непосредно Министарству или преко Градске управе града Сомбора.

Оригиналан оглас доступан је у рубрици огласи.

Послови информисања и односа са јавношћу