ГРАДСКО ВЕЋЕ ДОПУНИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

49. седница Градског већа

Чланови Градског већа на 49. седници, одржаној данас (06. март 2017.), усвојили су прве измене и допуне плана јавних набавки за 2017. годину Градске управе Града Сомбора. У план набавки услуга мале вредности додају се две нове набавке услуга од којих се једна односи на програме и пројекте праћења стања животне средине, а друга на израду пројектно техничке документације за изградњу водовода у Дорослову.

Код набавки радова додају се четири нове набавке радова од којих је отворени поступак код набавке изградње резервоара и црпне станице у селу Светозар Милетић, а набавке мале вредности су код набавке грађевинско-занатских радова на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића, као и набавка инсталатерских радова на адаптацији наведеног пословног објекта.

План набавки мале вредности допуњен је и набавком радова – Уређење шеталишта од Апатинског пута до излетишта „Тромеђа“.

План  јавних набавки за 2017. годину,  код набавки услуга  на које се Закон  о јавним набавкама не примењује, допуњен је са шест нових услуга које се реализују наруџбеницом.

Градско веће је прихватило информацију у вези давања овлашћења ЈКП „Простор“ Сомбор за издавање потврде – доказа о испуњености услова за примену општих правила за парцелацију, те информацију у вези закључења уговора о изради измена и допуна дела плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору.

Чланови Већа дали су сагласност на годишњи извештај о раду Савета за здравље за период 01. јануар 2016. – 31. децембар 2016. године и у склопу тачке финансијска питања усвојили финансијски план финансирања верских заједница и финансијски план програма противпожарне заштите.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу