Povratak na Odeljenja

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

 

NAČELNIK: Dragana Repar, dipl.inž.građ.

POMOĆNIK NAČELNIKA: Miljana Božičković, dipl.inž.građ.

Nadležnost: Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje izvoda iz važeće planske i urbanističke dokumentacije za potrebe organa grada Sombora; izradu situacionih rešenja za uređenje javnih površina i sve kategorije infrastrukturnih objekata; izradu situacionih rešenja za privremeno zauzeće javnih površina postavljanjem objekata i uređaja u skladu sa odlukama grada; planiranje postavljanja objekata na javnim površinama u skladu sa važećim planskim dokumentima i odlukama grada; izradu prostorne i urbanističke analize prostora, lokacija i uređenja javnih površina; izradu urbanističke analize, programa i rešenja prostora; izdavanje stručnih mišljenja o primeni planskih dokumenata; organizovanje poslova na zaštite spomenika kulture, građevinsko-arhitektonskih objekata u okviru „Istorijskog jezgra Sombor-Venac“: izrada idejnih rešenja za fasade, adaptacije i rekonstrukcije zaštićenih objekata i ambijentalnih objekata u okviru nadležnosti grada; izradu analiza za očuvanje i revitalizaciju zaštićenih objekata: snimanje objekata pod zaštitom, analiza fizičkog stanja, predlaganje za izvođenje radova revitalizacije na određenim objektima; pružanje stručne pomoći oko izdavanje publikacija o gradu Sombor i naseljenih mesta; pružanje stručne pomoći organima grada u vezi sa pribavljanjem potrebne prostorno-planske, urbanističke i druge tehničke dokumentacije; vršenje prethodne analize i pripremu odluka iz oblasti prostorno-urbanističke i druge dokumentacije u skladu sa zakonom; pribavljanje potrebne dokumentacije u fazi pripreme urbanističke i tehničke dokumentacije za potrebe naručioca plana; vršenje strateškog planiranja i iniciranje urbanističko- planskih dokumenata značajnih za grad u saradnji sa glavnim urbanistom grada; projektovanje i praćenje realizacije budžeta za izradu urbanističko-planskih dokumenata od značaja za grad; predlaganje prioritetnih urbanističko-planskih dokumenata; vršenje poslova nosioca izrade planskih dokumenata; određivanje projektnog zadatka; koordinaciju poslovima imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije i projektnog zadatka sa organima grada, nadležnim odeljenjima gradske uprave i preduzećima čiji je osnivač grad Sombor; koordinaciju i sprovođenje poslova na izradi urbanističko-planskih dokumenata i urbanističko-tehničkih dokumenata za potrebe grada Sombora sa subjektima ovlašćenim za njihovu izradu; uspostavljanje baze podataka urbanističko-planskih dokumenata i urbanističko-tehničkih dokumenata; učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije za urbanističko-planska dokumenta i urbanističko-tehnička dokumenta naručioca – investitora organa grada Sombora; vršenje praćenja obaveza u okviru realizacije urbanističko-planskih dokumenata i urbanističko-tehničkih dokumenata; sprovođenje postupka vezanog za izradu i donošenje planskih dokumenata; organizaciju i oglašavanje ranog javnog uvida i javnog uvida u planska dokument odnosno obavljanje poslove koji se odnose na sprovođenje postupka pripreme odluka, ranog javnog uvida i javnog uvida i druge administrativno-tehničke i stručne poslove za donošenje planskih dokumenata u skladu sa zakonom; administrativno tehničke i stručne poslove za potrebe komisije za planove; evidentiranje planskog dokumenta u centralnom registru planskih dokumenata; usklađivanje urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i zakonom; organizovanje i oglašavanje javne prezentacije urbanističkih projekata; sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističkih projekata; potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije; izradu, obradu i ažuriranje geografsko-informacionog sistema-GIS-a; sprovođenje postupka objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata; izdavanje informacije o lokaciji, obaveštenje o nameni parcela; izdavanje i izmenu lokacijskih uslova, rešenja o građevinskoj dozvoli i rešenja o odobrenju izvođenja; izdavanje uslova za ispravku granica susednih parcela radova; izdavanje upotrebne dozvole za objekte; izdavanje dozvole za uklanjanje objekata; postupanje po prijemu izjave o završetku izrade temelja i po prijemu izjave o završetku objekta o konstruktivnom smislu; izdavanje rešenja o ozakonjenju objekta; podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja, neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; podnošenje zahteva za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu; postupak utvrđivanje doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; vođenje statistike podataka iz oblasti izgradnje objekata; podnošenje prijave za privredni prestup i prekršajne prijave; izdavanje uverenja o starosti objekta; saradnju sa glavnim urbanistom grada, stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa grada i Odeljenja; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul INFORMACIJA O LOKACIJI POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA I KIOSKA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U PRIVATNOJ SVOJINI POTVRĐIVANJE PROJEKTA PARCELACIJE-PREPARCELACIJE POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA SAGLASNOST ZA ISPRAVKU GRANICA PARCELE UVERENJE O VREMENU IZGRADNJE OBJEKTA UVERENJE PO ČL.144 ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI UVERENJE-OZAKONJENJE3 UKLANJANJE OBJEKTA PO ZAHTEVU VLASNIKA UKLANJANJE OBJEKTA SKLONOG PADU ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE I… Detaljnije

Procedure

1. INFORMACIJA O LOKACIJI 2. UKLANJANJE OBJEKTA 3. POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA 4. POTVRĐIVANJE PROJEKTA PARCELACIJE-PREPARCELACIJE 5. LOKACIJSKI USLOVI 6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA 7. IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE USLED PROMENE INVESTITORA 8. IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 9. REŠENJE PO ČLANU 145. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI 10. PRIVREMENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA 11. PRIJAVA RADOVA PO ČLANU 148. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI 12.… Detaljnije

ODLUKA O DOZVOLJENOJ SPRATNOSTI ZA OBJEKTE U POSTUPKU OZAKONJENJA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

Takse i naknade u objedinjenoj proceduri

Vodič kroz dozvole za izgradnju

Zvanična internet prezentacija