мар 21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, ИЗВЕШТАЈЕ ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ И „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ“ У 2017. ГОДИНИ

Градско веће - 109. седница

Градско веће – 109. седница

Градско веће је на 109. седници, одржаној 21. марта 2018. године, утврдило предлоге четири одлуке и то: Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Сомбора за 2017. годину, Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о главном урбанисти града Сомбора, Одлуке о одређивању  надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и предлог Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора. Наведене одлуке биће упућене на разматрање и усвајање Скупштини града Сомбора.

Градско веће је прихватило извештај о раду Правобранилаштва града Сомбора за 2017. годину. У извештају је наведено да су током прошле године запримљена 642 предмета, од којих је 212 предмета у току.

„У односу на ранији период повећан је број тужбених захтева који се покреће против града, али и против осталих правних лица чији је оснивач град. Имајући у виду надлежности које јединица локалне самоуправе има, у тужбеним захтевима град  је увек наведен као другоредни тужени. Овако повећан број се односи на тужбе ради накнаде нематеријалне штете настале од уједа паса луталица и ради накнаде материјалне штете коју пси луталице  причине имаоцима домаћих животиња“, наводи се, осим осталог, у извештају о раду Правобранилаштва града Сомбора  и додаје да се знатно већи број од укупног поднетих захтева, по наведеном основу, завршава мирним путем, а  мањи део пред судом.

О извештају о раду Правобранилаштва града Сомбора у 2017. години, изјасниће се и одборници Скупштине града.

Градско веће је усвојило и извештај тима за мониторинг и евалуацију Локалног акционог плана за младе у 2017. години, као и извештај за мониторинг и евалуацију „Програми за децу 2017“.

Градско веће је усвојило закључак којим се мења финансијски план који се односи на средства намењена верским заједницама. Укупан износ остаје исти, односно 9.000.000,00 динара, као и расподела средстава верским заједницама,  а мења се само расподела средстава у  оквиру  износа намењеног Римокатоличкој жупи Пресветог Тројства Сомбор. У складу са захтевом Сомборског деканата  2.269.284,00 динара, колико је опредељено овој верској заједници,  расподелиће се у једнаким износима за радове на црквама у Бачком Брегу и Бездану.  Средства намењена Православној црквеној општини Сомбор (6.000.000,00 динара) и њихова расподела се не мењају, као ни средства (730.716,00 динара)  намењена Јеврејској општини Сомбор.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација