мар 22

ГРАДСКО ВЕЋЕ: СПРЕМНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОКРАЈИНСКИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА

52. седница Градског већа

Град Сомбор ће поднети пријаву на конкурс Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који се односи на суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у  јавној својини и објеката фекалне канализације, одлучено је на 52. седници  Градског већа, одржаној 22. марта 2017. године.  Аплицираће се са четири пројекта и то: Реконструкција постројења за дезинфекцију воде на фабрици воде у Бездану, изградња водовода у делу Блока 45, изградња канализације отпадних вода у делу улице  Матије Гупца и делу улице  Славујев венац и са пројектом изградње канализације отпадних вода у улици Филипа Кљајића  у Сомбору.

Градско веће је прихватило предлог Комисије за доделу дотација социјално-хуманитарним организацијама са територије града  по расписаном конкурсу. Комисија је, наведено је у информацији Градском већу, размотрила приспеле приговоре, оценила их као неосноване и остала при предлогу расподеле  утврђене на седници Комисије одржане 09. фебруара 2017. године. Комисија је одлучила, а Веће прихватило да дотације за пројекте добије 27 социјално-хуманитарних организација, за које је у буџету Града опредељено  2.200.000,00 динара.

Утврђено је и да ће се у 2017. години урадити појачано одржавање и санација атарских путева: Шикара – Јосићки пут, Стапарски – Сивачки пут, део Јосићког пута и Сретићев салаш.

Веће је прихватило програм рада и усвојило финансијски план  Градске организације  Црвеног крста у Сомбору, те одлучило о имовинско-правним, финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу
Званична интернет презентација