јул 05

НА ЈАВНОМ УВИДУ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама.

Нацрт Одлуке је доступан овде, а разлози за доношење наведене одлуке произилазе из  Закона о становању и одржавању стамбених зграда (члан 76.) и Статута града Сомбора (члан 38.) којима  је прописано да локална самоуправа има обавезу да пропише општа правила  кућног реда у зградама на својој територији.

Одлуком о кућном реду прописана су општа правила понашања у стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре. Поштовањем правила дефинисаних одлуком обезбедиће се ред, мир и сигурност у стамбеним и стамбено-пословним зградама. Свим станарима ће се омогућити несметано коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и очување заједничких делова зграде у уредном, исправном и сигурном стању за коришћење.

Нацртом Одлуке локална самоуправа је нарочито одредила дозвољени ниво буке  у коришћењу посебних делова зграде и у згради, односно стамбено-пословној згради.

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке могу се доставити у писаној форми на писарници Градске управе, шалтер 11 или 12 (зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор), уз напомену „примедбе на Нацрт Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама“ или на е-маил: zlaslo@sombor.rs , до 10. јула 2017. године, до 9.00 часова.

Јавна седница на којој ће бити завршна расправа, одржаће се 10. јула 2017. године, од 9.00 часова у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација