ОСТВАРИВАЊЕ ПОРЕСКИХ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКAТА РАДИ УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА

Министарство финансија и Привредна комора Србије припремили су  Упутство за примену Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору, са циљем лакшег разумевања најзначајнијих одредби овог акта.

Такође, у циљу ефикасне примене фискалних мера, а ради помоћи привредним субјектима, Град Сомбор даје следећа појашњења:

ОТВАРАЊЕ НАМЕНСКОГ РАЧУНА

Ради исплате директних давања привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу Уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.

Међутим, привредни субјекти који у моменту ступања на снагу Уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака, дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан наменски рачун.

Електронски сервис пореске управе се налази на адреси  http://eporezi.poreskauprava.gov.rs/user/login.html , а податак о називу банке се уноси у делу е-Порези, Избор пријаве, ИПБ (избор пословне банке).

Пореска управа, преко Управе за трезор, доставља Народној банци Србије податке у електронском облику, на основу којих банка отвара посебан рачун. Банка је дужна да отвори тај рачун у року који утврди Народна банка Србије при достављању ових података, а који не може бити дужи од седам дана од дана када су банци достављени ти подаци, а најкасније до 30. априла 2020. године. Међутим, отварањем посебног рачуна не стиче се истовремено и право на директна давања, већ се право на исплату средстава на тај рачун по основу директних давања остварује само ако су за то и испуњени услови који су прописани Уредбом. 

НАЧИН ПРИХВАТАЊА ФИСКАЛНИХ ПОГОДНОСТИ можете прегледати и преузети ОВДЕ. 

ФИНАСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА можете прегледати и преузети ОВДЕ. 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПОРЕСКИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА РАДИ УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА можете прегледати и преузети ОВДЕ.