нов 10

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ДОСТАВЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЛОКАЛНОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ФОРУМУ

Наредних десет дана грађани са територије града Сомбора могу доставити кандидатуре за чланство у Локалном антикорупцијском форуму града Сомбора (ЛАФ), наводи се у јавном конкурсу који је расписала Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана за град Сомбор.

Бира се пет чланова (чланица) ЛАФ-а, а попуњен образац пријаве са осталим потребним документима (биографија, потврда о неосуђиваности, потврда да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак, уверење о пребивалишту и друга документа), достављају се у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у града Сомбора, број 016-26/III-2017“ – не отварати пре заседања Комисије, лично или поштом (препоручено) на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор, Градски  услужни центар, шалтери 11 и 12.

Јавни позив за чланове ЛАФ-а доступан је овде.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација