мар 09

ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ

Комисија за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи у виду једнократне новчане помоћи расписала је ЈАВНИ ПОЗИВ којим позива избегла и интерно расељена лица, тренутно настањена на територији града Сомбора,  да поднесу захтев за доделу новчане помоћи.

Правилником  о условима и критеријумима за доделу помоћи, Комисија је утврдила услове и критеријуме које мора да испуни подносилац захтева, а основни јесте да има статус избеглог лица, односно да је евидентиран као интерно расељено лице са боравиштем на територији града Сомбора.

Статус избеглог лица доказује се важећом избегличком легитимацијом, а Комисија је припремила и критеријуме на основу којих ће утврдити прелиминарну ранг лису социјално угрожених породица избеглица и интерно расељених лица према степену социјално-материјалне угрожености породице.

Подносилац захтева је дужан да уз прописану пријаву поднесе  на увид  и следећу документацију:  избегличку/расељеничку легитимацију за подносиоца  захтева, а за остале пунолетне  чланове домаћинства личну карту (избегличку легитимацију)  и за малолетне извод из матичне књиге рођених.  Подносе се и докази о приходима, медицинска документација, решења за децу  смештену  у хранитељским породицама, а за жртве породичног насиља прилаже се пресуда надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.  Документација коју подносилац прилаже може бити фотокопија оригиналног документа, а Комисија на увид може затражити оригиналан документ.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом  је 16. март 2018. године до 14.00 часова.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (приземље зграде „Жупанија“, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор), шалтер 11 или 12, а могу се поднети и путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, са назнаком „Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији града Сомбора“, позив на број:  561-45/2018-VII.

Комисија ће одлуку о листи корисника једнократне помоћи објавити на огласној табли Градске управе града Сомбора и просторијама месних заједница.

Јавни позив је доступан овде, а пријавни образац овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација