Povratak na Акти Скупштине

Одлуке

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Црвенка“ (21.04.2022.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Колут“ (21.04.2022.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Бездан“ (21.04.2022.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Бачки Брег“ (21.04.2022.)

Преузми

Одлукa о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Сомбора

Преузми

Одлукa о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Аmbrosia Artemisiifolia)

Преузми

Одлукa о обављању делатности зоохигијене

Преузми

Одлукa о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Преузми

Одлука o расписивању избора за чланове савета месних заједница

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Стара Селенча“ у Сомбору Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Стапар“ у Стапару Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Станишић“ у Станишићу Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Растина“ у Растини Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Нова Селенча“ …

Одлука o стипендирању студената са територије Града Сомбора

Одлука о боравишној такси

Преузми

Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина града Сомбора за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе

Преузми

Одлука о градским административним таксама

Одлука о грађевинском земљишту

Одлука о димничарским услугама на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о држању домаћих животиња на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о држању кућних љубимаца на територији Града Сомбора

Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о јавној расвети на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о контроли пријема и реализације донација буџету града Сомбора (10.06.2019.)

Преузми

Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора

Преузми

Одлука о месним заједницама на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Сомбора

Одлука о начину располагања, одржавања и управљања са непокретностима које су у јавној својини града Сомбора

Преузми

Одлука о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције са инспекцијом Града Сомбора

Преузми

Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на подручју града Сомбора према врсти превоза

Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о одржавању спољних делова зграда на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о организацији Градске управе града Сомбора

Преузми

Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику

Одлука о пијацама на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о постављању киоска

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [518.07 KB]

Одлука о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора

Преузми

Одлука о праву на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње

Преузми

Одлука о продужавању мандата Савету МЗ „Црвенка“ Сомбор и Савету МЗ „Бездан“ у Бездану

Одлука о радном времену здравствених установа чији је оснивач Град Сомбор

Преузми

Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара за забаву на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице „Венац“ у Сомбору (14.06.2019.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице „Риђица“ из Риђице (14.06.2019.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Алекса Шантић” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Гаково” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Дорослово” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Млаке” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Нова Селенча” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Растина” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Светозар Милетић” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Селенча” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Станишић” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Стапар” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ “Чонопља” (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Бачки Брег“ у Бачком Брегу

Одлука о расписивању Избора за чланове савета МЗ „Бачки Моноштор“

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Бездан“ у Бездану

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Горња Варош“ (29.4.2021.)

Преузми

Одлука о расписивању Избора за чланове савета МЗ „Кљајићево“

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Колут“ у Колуту

Одлука о расписивању Избора за чланове Савета МЗ „Телечка“

Преузми

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Црвенка“ у Сомбору

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ Стара Селенча

Преузми

Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга

Одлука о такси превозу на територији града Сомбора

Преузми

Одлука о уређењу града

Преузми

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Преузми

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Преузми

Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, приградских насеља, улица, тргова и других делова насељеног места и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији

Одлука о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења

Одлука о финансијској подршци породицама са децом

Одлука о цени закупа продајних места и пијачног простора коју примењује ЈКП Простор Сомбор

Одлуку о комуналним делатностима на територији Града Сомбора

Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора