Povratak na Odeljenja

Odeljenje lokalne poreske administracije

NAČELNIK: Biserka Jovićević dipl. ekonomista

POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENJA ZA OBLAST UTVRĐIVANJA I KONTROLE JAVNIH PRIHODA: Eraković Ognjen, dipl.prav.

POMOĆNIK NAČELNIKA ZA OBLAST NAPLATE I PORESKOG KNJIGOVODSTVA JAVNIH PRIHODA: Verica Sretović, dipl. ing. org. rada

Nadležnost: Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi normativnih akata Gradske uprave u delu lokalne poreske administracije; vođenje registar obveznika izvornih lokalnih javnih prihoda budžeta; poslove utvrđivanja lokalnih javnih prihoda na osnovu odluka Skupštine, kao i evidenciju o istom – primena jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija, nomenklatura, kodiranja podataka i tehnike obrade u skladu sa informacionim sistemom za lokalne javne prihode; prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje); evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; knjiženje izvršene uplate po osnovu lokalnih javnih prihoda; obezbeđenja naplate poreske obaveze; redovnu i prinudnu naplatu, odlaganja plaćanja poreskog duga, pokretanje postupka stečaja, podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; prijavu potraživanja u stečajnu masu; kontrolu, prethodnu i naknadnu kontrolu utvrđene poreske obaveze; izrađivanje metodoloških uputstava za redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda; rešavanje po žalbama obveznika u prvom stepenu i priprema predlog za drugostepeni postupak; izveštavanje lokalne samouprave u vezi naplate i knjiženja lokalnih javnih prihoda; davanje informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi evidenciju; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Godišnji izveštaji-inspekcijski nadzor

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul IZDAVANJE PORESKOG UVERENJA IZDAVANJE UVERENJA O IZMIRENIM OBAVEZAMA PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA OTPIS DUGOVA PO OSNOVU ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA OTPIS KAMATE PO OSNOVU NEUREDNE DOSTAVE OTPIS PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA POVRAĆAJ VIŠE ILI POGREŠNO NAPLAĆENOG POREZA PREGLED OSTATKA PORESKOG DUGA PREKNJIŽAVANJE VIŠE ILI… Detaljnije

Planovi inspekcijskog nadzora i kontrolne liste

2017 kontrolne liste kancelarijska kontrola 2017 kontrolne liste terenska kontrola 2018 kontrolne liste kancelarijska kontrola 2018 kontrolne liste terenska kontrola GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2017 USVOJEN GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2018 USVOJEN Godišnji plan inspekcijskog nadzora 2019 usvojen Kontrolna lista br. 1 Poreska kontrola Kontrolna lista br. 2 Poreska kontrola na terenu

Procedure

Izdavanje uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda Izdavanje poreskog uverenja Odlaganje plaćanja dugovanog poreza Otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja Otpis kamate po osnovu neuredne dostave Otpis plaćanja dugovanog poreza Povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza Porez na imovinu pravnih lica Porez na imovinu fizičkih lica Pregled stanja poreskog duga Usaglašavanje stanja… Detaljnije

Obaveštenje o obavezi podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku

Obveznici koji vode poslovne knjige su u obavezi da od 01.01.2019. godine poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu podnose u elektronskom obliku, shodno članu 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj 80/2002…95/18). Obveznici koji ne vode poslovne knjige – fizička lica koja su… Detaljnije

Prijava na sistem – uputstvo

Zvanična internet prezentacija