Povratak na Odeljenja

Odeljenje za društvene delatnosti

 

NAČELNIK: Nevena Rosić, dipl.prav.

Nadležnost: Odeljenje za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i zadovoljavanje potreba građana iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i fizičke kulture iz nadležnosti lokalne samouprave; praćenje i kontrolu u funkcionalnom i finansijskom smislu rada ustanova u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, kulture i fizičke kulture, čiji je osnivač grad; investiciono i tekuće održavanje i grejanje objekata ustanova čiji rad prati; poverene poslove iz nadležnosti boračko-invalidske zaštite i finansijske podrške porodici sa decom; sprovođenje postupka za ostvarivanje prava u oblasti finansijske podrške porodici sa decom iz nadležnosti lokalne samouprave; donošenje i sprovođenje lokalnih akcionih planova grada za decu, mlade, nacionalne manjine, zdravstvo i socijalne zaštite; ostvarivanje saradnje sa udruženjima čiji su programski ciljevi orijentisani na zadovoljavanje potreba dece i mladih; sprovođenje konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada Sombora za manifestacije, jubileje i obeležavanje značajnih datuma, oktobarske nagrade, pod pokroviteljstvom grada, nevladine i socijalno-humanitarne organizacije, KUD-ova i drugih vidova amaterizma kao i druge konkurse iz svoje nadležnosti i prati njihovu realizaciju; stručne i administrativne poslove za radna tela organa grada iz nadležnosti Odeljenja; pružanje stručne podrške u razvoju i sprovođenju postojećih i novih politika i programa inkluzije Roma i Romkinja u skladu sa nacionalnim i lokalnim strateškim okvirom; izradu odluke o budžetu grada u delu koji se odnosi na oblast društvenih delatnosti, pripremu i utvrđivanje predloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture i sporta i socijalne zaštite; kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija i kvota; praćenje izvršenja finansijskih planova; predlaganje promena u aproprijaciji i izmenu finansijskih planova korisnika budžeta iz oblasti društvenih delatnosti; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskom Magyarul BESPLATNA I POVLAŠĆENA VOŽNJA RVI,MVI,CVI DEČIJI DODATAK ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA -PRIGOVOR IZDAVANJE POTVRDE IZ OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM ISHRANA I SMEŠTAJ ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U DRUGOM MESTU JEDNOKRATNA FINANSIJSKA POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILJAMA NAKNADA ZARADE ZA VREME ODSUSTVA SA RADA RADI POCEBNE NEGE DETETA NAKNADA ZARADE ZA… Detaljnije

Program razvoja sporta u gradu Somboru za perio od 2015. do 2018. godine

Obaveštenje o pravu oca deteta na roditeljski dodatak

Procedure

DEČIJI DODATAK – OBNOVA DODATAK ZA NEGU I POMOĆ RATNOG VOJNOG INVALIDA, MIRNODOPSKOG VOJNOG INVALIDA I CIVILNOG INVALIDA RATA DODATAK ZA NEGU KORISNIKA MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA ZAHTEV ZA BESPLATNU I POVLAŠĆENU VOŽNJU VOJNIH INVALIDA, KORISNIKA PORODIČNE INVALIDNINE, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA PORODICE CIVILNIH INVALIDA RATA I CIVILNIH ŽRTAVA RATA ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA LEKITIMACIJE… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija