авг 24

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ГРАДА

Градско веће – 79. седница

Према извештају о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за период јануар-јун 2017. године, који је Градско веће усвојило на 79. седници, у наведеном периоду остварени су приходи у износу од 1.065.686.777,00 динара, што чини 39,68 одсто средстава у односу на планиране годишње приходе у износу од 2.686.000.000 динара. У истом периоду расходи су остварени у износу од  1.081.800.000,00 динара, што представља 40,43 одсто од укупно планираних расхода.

Градско веће је прихватило и информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Сомбора, за период јануар-30. јун 2017. године.  У закључку Градског већа се наводи да је „констатована значајна неусклађеност планираних и реализованих активности у оквиру билансних показатеља који се односе на субвенције и то код ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ и ЈКП „Простор“. Закључком Градског већа наведеним, али и осталим јавним предузећима, је наложено да у трећем и четвртом кварталу 2017. године,  повлачење средстава из буџета града Сомбора за 2017. годину ускладе са решењима које је донело Градско веће.

Јавним комуналним предузећима која имају одступања у односу на усвојени програм пословања за 2017. годину наложено је да до подношења извештаја за наредни квартал, односно најкасније до подношења извештаја за четврти квартал 2017. године, реализацију трошкова код којих су констатована одступања, доведу у склад са усвојеним планираним износима на које је сагласност дала Скупштина града Сомбора.

Наведену информацију Одељење за привреду, туризам и локални економски развој доставиће и Министарству привреде Републике Србије.

На 79. седници, одржаној 24. августа 2017. године одлучено је и о додели субвенција за запошљавање  незапослених лица из категорије теже запошљивих. За запошљавање 41-ог   незапосленог  лица укупно је опредељено 7.020.000,00 динара, а средства ће добити 14 послодаваца који су отворили нова радна места за њихово запошљавање.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација