дец 18

ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Одељење локалне пореске администрације је приступило изради Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора. Након израде Нацрта, биће упућен јавни позив на расправу, када ће заинтересовани грађани моћи да доставе своје писане предлоге, сугестије и коментаре.

Народна скупштина је усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара. Сходно одредбама наведеног Закона, накнаду за коришћење јавних површина утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода решењем.

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је Законом. Актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује се висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде Критеријуми за прописивање висине накнаде су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор (уколико је зона утврђена актом јединице локалне самоуправе) и техничко-употребним карактеристикама објекта..

Оригинално обавештење доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација