avg 08

I DALJE NA SNAZI IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA NA DELU KOLOVOZA U ULICAMA 21. OKTOBRA I FILIPA KLJAJIĆA

Zbog ekstremnih vremenskih uslova, produžen je rok za završetak radova na atmosferskoj kanalizaciji  u ulicama 21. Oktobra i Filipa Kljajića u Somboru, do  20. avgusta 2018. godine. U ovom periodu i dalje važi izmenjen  režim saobraćaja  u navedenim ulicama.

Shodno planu privremene regulacije, saobraćaj je  zabranjen na deonici  od kružnog toka na  Vencu vojvode Stepe Stepanovića do ulice Josifa Pančića, a odvija se ulicom Sonje Marinković i Podgoričkom ulicom sa izlaskom  na Staparski put.

Izmene saobraćaja ispraćene su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i putokazima, pa se apeluje na vozače i druge učesnike u saobraćaju da dok traju radovi, budu maksimalno oprezni i poštuju saobraćajne propise i znakove.

Radove na atmosferskoj kanalizaciji finansira lokalna samouprava, a izvođač je „Vojput“ doo, Subotica.

                                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 08

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koja učestvuje u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi International Management Group ( IMG ).

Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između lokalne vlasti i građana kao poreskih obveznika na način da se kroz programske aktivnosti podstiče poboljšanje dijaloga sa građanima, a radi donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koje odgovaraju potrebama građana.

Kao jedna od programskih aktivnosti  je izrada Akcionog plana za uključivanje  građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, a čiji je osnovni cilj unapređenje procesa konsultovanja i učešća građana u procesu popisa, naplate i trošenje sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.

Odbornici Skupštine grada Sombora su na 27. sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2018.godine usvojili Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 -2021 godine.

Akcioni plan se sastoji iz tri dela:

Deo 1: Aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi konsultovala i uključila građane u procese donošenja odluka.

Deo 2: Participacija građana – jedan od stubova razvijene lokalne zajednice.

Deo 3:  Plan aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa definisan aktivnostima, nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskim okvirom, izvorom finansiranja i indikatorom učinka.

Vizija Akcionog plana je savremena, profesionalna administracija koja uživa poverenje građana i koja, na principima ravnopravnosti, stoji na raspolaganju svima koji njene usluge koriste, a organizacijama civilnog društva i građanima pruža mogućnost aktivnog učešća u kreiranju, donošenju i sprovođenju najznačajnijih odluka.

Za realizaciju Akcionog plana biće zadužena, posebno obrazovana i imenovana Radna grupa, dok će praćenje i evaluaciju realizacije plana vršiti Načelnica Gradske uprave grada Sombora.

Uvid u tekst Akcionog plana možete izvršiti  na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sombora www.sombor.rs u rubrici Dokumenti-Lokalni akcioni planovi.

                                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 07

ROK ZA UPLATU TREĆE RATE OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA – 14. AVGUST 2018

Gradska uprava grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije podseća građane, preduzetnike i pravna lica, da rok za uplatu poreza na imovinu, takse za isticanje firmi i naknade za zaštitu i unapređivanje  životne sredine za treći kvartal 2018. godine ističe 14. avgusta 2018. godine.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem javnih prihoda, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, poručuju iz Odeljenja lokalne poreske administracije.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti ovom odeljenju, lično šalter br. 3 u Uslužnom centru ( zgrada „Županije“) ili na telefone 025/468-158 i 025/468-198.

                                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 06

OBELEŽENA 23. GODIŠNJICA „OLUJE“

Antonio Ratković zamenik gradonačelnice sa delegacijom grada Sombora

Antonio Ratković zamenik gradonačelnice sa delegacijom grada Sombora

Polaganjem venca na Spomenik žrtvama ratova od 1990. do 1999. godine u Parku heroja danas je obeležena 23. godišnjica akcije „Oluja“ i istovremeno odata pošta stradalima u toj akciji.

Venac je, tačno u podne, na Spomenik žrtvama ratova od 1990. do 1999. godine u Parku heroja položio zamenik gradonačelnice Antonio Ratković a u delegaciji su bili i Sava Dojić – član Gradskog veća zadužen za finansije, Miroslav Kovačić – član Gradskog veća za komunalnu oblast i investicije, Silard Janković – član Gradskog veća za oblast nacionalnih manjina i saradnju sa verskim zajednicama, Mirko Strigić –  član Gradskog veća za oblast ruralnog razvoja, Boris Bulović – pomoćnik gradonačelnice za urbanizam i zaštitu životne sredine  i Ivan Šimunov – pomoćnik gradonačelnice za oblast međunarodne saradnje.

U knjigu žalosti zamenik gradonačelnice Antonio Ratković je napisao:

„Dani od 4. do 9. avgusta 1995. godine, kada se odvijala „Oluja“ jedna od najsurovijih vojnih akcija prema jednom narodu, u srpskoj istoriji će biti upamćeni kao dani velike tuge i žalosti za sav srpski živalj, a i očekujemo i za sav civilizovani svet koji svoj identitet i budućnost gradi na civilizacijskim tekovinama: istini, pravdi i osudi zločina. Činom polaganja cveća na Spomenik žrtvama ratova 1990-1999. godine, želimo da sačuvamo od zaborava sećanje na jedan zločin i pogrom prema Srbima koji su ostali bez svojih domova na svojim vekovnim ognjištima“

Četvrtog avgusta navršilo se tačno 23 godine od hrvatske vojno-policijske akcije „Oluja“, tokom koje je iz svojih domova proterano više od 200.000 krajiških Srba. Tom prilikom život je izgubilo ili se vodi kao nestalo više od 2.000 ljudi, a sećanje na desetine kilometara dugu kolonu onih koji su u Srbiju stigli preko Bosne i Hercegovine (BiH) i danas svedoči o jednom od najmasovnijih egzodusa na ovim prostorima.

                                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 03

ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA IMENOVALI ČLANOVE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA

Predsednik Skupštine prim. Dr. Zoran parčetić; Zamenik predsednik Miodrag Sekulić i Sekretar skupštine Vera Baljak

Predsednik Skupštine prim. Dr. Zoran Parčetić; Zamenik predsednik Miodrag Sekulić i Sekretar skupštine Vera Baljak

Odbornici Skupštine grada Sombora su na 27. sednici Skupštine grada većinom glasova usvojili predlog odluke o osnivanju predškolske ustanove „Vera Gucunja“ Sombor. Uvodno obrazloženje, u okviru prve tačke dnevnog reda dao je Nemanja Sarač član gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja.

Razlozi za donošenje ovog akta su usklađivanje osnivačkog akta Predškolske ustanove sa važećim propisima. Naime, s obzirom da je u Oktobru prošle godine na snagu stupio novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i izmene Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kojima je uređena oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i način osnivanja i rada ustanova u ovoj oblasti kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, stvorili su se uslovi za promenu i usklađivanje osnivačkog akta.

Odbornici su usvojili i predlog sporazuma o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca predškolske ustanove „Vera Gucunja“ Sombor, kao i predlog odluke o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku.

U obrazloženju za donošenje ove odluke je istaknuto da je važeću Odluku o osnovnoj i dodtnoj podršci detetu i učeniku bilo potrebno uskladiti sa izmenom propisa utvrđenih zakonom, revidirati i proširiti mere dodatne podrške u smislu obezbeđenja dela naknade troškova boravka dece u privatnim vrtićima kako bi se smanjila lista čekanja u PU „Vera Gucunja“ Sombor i povećao obuhvat dece predškolskog uzrasta.

Odbornici Skupštine grada su na 27. sednici Skupštine, nakon kraće diskusije većinom glasova usvojili Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021 godine.

Odlukom odbornika imenovano je Radno telo – Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF-a) za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor.

U radno telo imenovana su sledeća lica : za predsednika i člana Nenad Tica, a za članove Nemanja Jovanović, Vladimir Đumić i Dragana Milinković.

Članovi LAF-a biraju se na mandatni period od četiri godine i mogu ponovo biti izabrani. Radno telo prati ostvarivanje Lokalnog antikorupcijskog plana i svojim aktivnostima radi na otklanjanju rizika od korupcije, jačanju svesti lokalne zajednice o značaju, načinu prepoznavanja i suzbijanju korupcije, na jačanju nadzorne uloge Radne grupe i obavlja druge poslove utvrđene Lokalnim antikorupcijskim planom.

 Na 27. sednici  Skupštine grada usvojen je predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Riđica, kao i dela plana generalne regulacije naseljenog mesta Stapar.

Odbornici su odlučili i o nekoliko imovinsko-pravnih predmeta.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda  saziva Skupštine grada Sombora odbornici su imenovali novog člana odbora za zdravstvo. Naime, imenovanjem Dalibora Forgića na mesto većnika za oblast zdravstva i socijalne zaštite, odbor za zdravstvo je ostao bez jednog člana tj. predsednika. Na ovo mesto većinom glasova imenovan je Dragan Knežević iz Sombora.

                                                                     Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 03

SOMBOR ZADRŽAO KATEGORIJU TURISTIČKO MESTO 3. KATEGORIJE

Načelnik Odeljenja za privredu i turizam Ivan Kamerer sa saradnicima u razgovoru sa komisijom

Načelnik Odeljenja za privredu i turizam Ivan Kamerer sa saradnicima u razgovoru sa komisijom

Komisija za kategorizaciju turističkog mesta u četvrtak 02. avgusta  je ponovo, nakon 3 godine boravila u Somboru, kako bi na osnovu kriterijuma koji se boduju donela Rešenja o kategorizaciji. Naime, u avgustu mesecu 2015. godine Komisija za kategorizaciju turističkog mesta, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, izvršila je procenu raspoloživih podataka o obimu turističkog prometa u prethodne tri godine, procenu komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture u okviru grada Sombora.

Komisija je bodovala kvantitativne i kvalitativne kriterijume, te je prema raspoloživim podacima donela Rešenje o kategorizaciji, s rokom važenja 3 godine. Tada, 2015. godine grad Sombor je kategorisan kao turističko mesto 3. kategorije.

U četvrtak 02. Avgusta, na poziv Gradske uprave grada Sombora, Odeljenja za privredu i turizam, Komisija za kategorizaciju turističkog mesta, ponovo je obišla Sombor i prema prvim usmenim  rezultatima, grad Sombor je zadržao 3. kategoriju  turističkog mesta.

Goste iz Beograda primili su Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, Načelnik Odeljenja za privredu i turizam Ivan Kamerer sa saradnicima i direktor Turističke organizacije grada Sombora Đuro Todorić.

Komisiji je predstavljen kratak film o Somboru, a zatim su obišli zgradu Županije i zadržali se u Velikoj sali,  gde im je somborski istoričar Mile Vojnović govorio o slici  „Bitka kod Sente“,  a kroz ovu sliku i o istoriji grada Sombora.

Tokom kratke posete Somboru Komisija je somborskim fijakerom obišla gradske trgove, posetili Gradski muzej, Galeriju „Milan Konjević“, pravoslavnu crkvu Sv. Đorđa, a nakon toga i vinariju „VRT“ i privatnu pivaru „Ravangrad“.

Prema reakciji članova Komisije, Sombor je kao i pre tri godine, na njih ostavio neodoljiv utisak, pre svega kulturno istorijska i gastro ponuda grada.  Pozdravili su planove za revitalizaciju banje u Bezdanu kao i obnovu banje u Svetozar Miletiću. U narednom trogodišnjem periodu, potrebno je poraditi na povećanju smeštajnog kapaciteta kako bismo napredovali na skali kategorizacije, odnosno, pozicionirali se na drugom mestu lestvice turističke ponude.

                                                                         Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!