mar 23

DELEGACIJE GRADA I PRVOG CENTRA ZA OBUKU VOJSKE SRBIJE POLOŽILE CVEĆE NA SPOMENIKE ŽRTVAMA NATO AGRESORA

Delegacija Grada venac je položila i na spomenik zastavniku Radovanu Mediću - prvoj žrtvi NATO agresije

Delegacija Grada venac je položila i na spomenik zastavniku Radovanu Mediću – prvoj žrtvi NATO agresije

Povodom  sećanja na  24. mart  1999. godine, delegacije Grada i Prvog centra za obuku Vojske Srbije u Somboru, položile su cveće na spomenik žrtvama ratova 1990-1999.  godine, u Parku heroja.

„U Somboru je  pre 19 godina, 24. marta, pala prva žrtva brutalne  NATO agresije, a u Jugoslaviji je do prestanka  agresije, palo još oko  2500 žrtava koje ne smemo nikada zaboraviti. Hrišćanski je opraštati i sećajući se Hristovih reči i mi možemo oprostiti, ali ne smemo nikada da zaboravimo nevine žrtve brutalne NATO agresije“, rekao je prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora, nakon što je sa pomoćnicima gradonačelnice Borisom Bulovićem i Mirkom Bezbradicom položio venac na spomenik žrtvama ratova 1990-1999.  godine.

Na spomenik žrtvama ratova 1990-1999.  godine cveće je položila i delegacija Prvog centra za obuku Vojske Srbije u Somboru u sastavu: zamenik komandanta Prvog centra za obuku potpukovnik Slobodan Stanković, major Nebojša Mijailović i potporučnik Marko Pandurica.

Delegacija Grada je danas (23. mart 2018.) venac položila i na spomenik zastavniku Radovanu Mediću,  prvoj  žrtvi NATO agresije.

Sutra, 24. marta, delegacija Grada, pripadnici Vojske Srbije, porodica zastavnika Medića i udruženja koja čuvaju sećanje na žrtve NATO agresije, cveće će položiti i na spomen obeležje u krugu kasarne Prvog centra za obuku VS u Somboru.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 23

NACRT ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I NACRT ODLUKE O IZNOSU NAKNADE ZA UPOTREBU OPŠTINSKIH PUTEVA NA JAVNOJ RASPRAVI OD 23. DO 30. MARTA 2018. GODINE

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove pripremilo je Nacrt Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Sombora.

Nacrt Odluke  uslovljen je  usklađivanjem sa Zakonom o javnim putevima i biće na javnoj raspravi od 23. do 30. marta 2018. godine, a javna prezentacija Odluke će se održati 3. aprila 2018. godine, u sali 108, u zgradi „Županije“, Trg cara Uroša 1, Sombor, u vremenu od 11.00 do 11.30 časova.

Predloge i sugestije na nacrt Odluke građani mogu dostaviti do 03. aprila 2018. godine putem elektronske pošte na e-mail: vdespotovic@sombor.rs , ili redovnom poštom na adresu: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Nacrt Odluke o opštinskim putevima dostupan je ovde.

***

Odeljenje za komunalne delatnosti pripremilo je i Nacrt Odluke o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Sombora.

Navedenom odlukom predlaže se umanjenje naknade za upotrebu opštinskih puteva i obračun naknade biće jednostavniji u odnosu na dosadašnji.

Javna rasprava nacrta Odluke o iznosu naknade vodiće se u periodu od 23. do 30. marta 2018. godine, a javna prezentacija Odluke će se održati 3. aprila 2018. godine, u sali 108, u zgradi „Županije“, Trg cara Uroša 1, Sombor, u vremenu od 11.30 do 12.00 časova.

Predloge i sugestije na nacrt Odluke građani mogu dostaviti do 03. aprila 2018. godine putem elektronske pošte na e-mail: vdespotovic@sombor.rs , ili redovnom poštom na adresu: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Nacrt Odluke o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 21

GRADSKO VEĆE PRIHVATILO IZVEŠTAJ O RADU PRAVOBRANILAŠTVA, IZVEŠTAJE TIMA ZA MONITORING LAP-a ZA MLADE I „PROGRAMI ZA DECU“ U 2017. GODINI

Gradsko veće - 109. sednica

Gradsko veće – 109. sednica

Gradsko veće je na 109. sednici, održanoj 21. marta 2018. godine, utvrdilo predloge četiri odluke i to: Odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta grada Sombora za 2017. godinu, Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o glavnom urbanisti grada Sombora, Odluke o određivanju  nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i predlog Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Sombora. Navedene odluke biće upućene na razmatranje i usvajanje Skupštini grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo izveštaj o radu Pravobranilaštva grada Sombora za 2017. godinu. U izveštaju je navedeno da su tokom prošle godine zaprimljena 642 predmeta, od kojih je 212 predmeta u toku.

„U odnosu na raniji period povećan je broj tužbenih zahteva koji se pokreće protiv grada, ali i protiv ostalih pravnih lica čiji je osnivač grad. Imajući u vidu nadležnosti koje jedinica lokalne samouprave ima, u tužbenim zahtevima grad  je uvek naveden kao drugoredni tuženi. Ovako povećan broj se odnosi na tužbe radi naknade nematerijalne štete nastale od ujeda pasa lutalica i radi naknade materijalne štete koju psi lutalice  pričine imaocima domaćih životinja“, navodi se, osim ostalog, u izveštaju o radu Pravobranilaštva grada Sombora  i dodaje da se znatno veći broj od ukupnog podnetih zahteva, po navedenom osnovu, završava mirnim putem, a  manji deo pred sudom.

O izveštaju o radu Pravobranilaštva grada Sombora u 2017. godini, izjasniće se i odbornici Skupštine grada.

Gradsko veće je usvojilo i izveštaj tima za monitoring i evaluaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u 2017. godini, kao i izveštaj za monitoring i evaluaciju „Programi za decu 2017“.

Gradsko veće je usvojilo zaključak kojim se menja finansijski plan koji se odnosi na sredstva namenjena verskim zajednicama. Ukupan iznos ostaje isti, odnosno 9.000.000,00 dinara, kao i raspodela sredstava verskim zajednicama,  a menja se samo raspodela sredstava u  okviru  iznosa namenjenog Rimokatoličkoj župi Presvetog Trojstva Sombor. U skladu sa zahtevom Somborskog dekanata  2.269.284,00 dinara, koliko je opredeljeno ovoj verskoj zajednici,  raspodeliće se u jednakim iznosima za radove na crkvama u Bačkom Bregu i Bezdanu.  Sredstva namenjena Pravoslavnoj crkvenoj opštini Sombor (6.000.000,00 dinara) i njihova raspodela se ne menjaju, kao ni sredstva (730.716,00 dinara)  namenjena Jevrejskoj opštini Sombor.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 20

ŠEST UČESNIKA KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA U OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE DO 26. MARTA MORAJU DOPUNITI DOKUMENTACIJU

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta grada Sombora za nevladine organizacije i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite, održala je 1. sednicu, radi otvaranja prijava na konkurs i pregleda podnete dokumentacije.

Komisija je konstatovala da je na Konkurs dostavljeno 11 prijava,  od kojih je pet udruženja dostavilo kompletnu, a šest nepotpunu dokumentaciju.

Organizacije  koje nisu dostavile  traženu dokumentaciju imaju obavezu da je DOPUNE do 26. marta 2018. godine.

Na 1. sednici, održanoj 20. marta 2018. godine, Komisija je sačinila tabelarni prikaz pristiglih prijava i dokumentacije koja nedostaje kod prijava pojedinih organizacija.

Izvod iz zapisnika Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta grada Sombora za nevladine organizacije i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite, sa pregledom prijava na konkurs i naznakom o  potrebi dopune dokumentacije, dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 20

OBAVEZNO DOSTAVLJANJE REVIDIRANIH FINANSIJSKIH PLANOVA ZA ODOBRENE PROJEKTE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Udruženja građana kojima su za realizaciju programa/projekata  u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2018. godini  odobreni manji iznosi  u odnosu na tražene u finansijskom planu, imaju obavezu da dostave novu specifikaciju troškova.

Revidiran finansijski plan udruženja dostavljaju Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, odnosno obaveštenje da odustaju od sredstava koja su dodeljena.

Raspodela sredstava izvršena je u skladu sa Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Sombor i Odluke o budžetu grada za 2018. godinu.

Obaveštenje Odeljenja za društvene delatnosti dostupno je ovde, a REŠENJE o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 20

POTPISANE PRVE IZMENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „VERA GUCUNJA“

Potpisnici - Vesna Krstić za sindikat, Aleksandra Perović za PU, za Grad Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice, a prisustvovao je Goran Todorić, načelnik Odeljenja za obrazovanje

Potpisnici – Vesna Krstić za sindikat, Aleksandra Perović za PU, za Grad Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice, a prisustvovao je Goran Todorić, načelnik Odeljenja za obrazovanje

Prve izmene i dopune Kolektivnog ugovora PU „Vera Gucunja“ u Somboru, danas (20.03.2018.) su potpisali  Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora – ispred Grada, Aleksandra Perović, direktorka Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, Sombor za  poslodavca i Vesna Krstić, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine (NSPRV) PU „Vera Gucunja“, Sombor.

Prve izmene i dopune Kolektivnog ugovora PU „Vera Gucunja“ prethodno je,  na 23. sednici,  prihvatila Skupština grada Sombora.

Izmene su implicirane stupanjem na snagu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama obrazovanja čiji je osnivač  Republika Srbija, Autonomna pokrajina i lokalne samouprave. Izmenama i dopunama,  Kolektivni ugovor PU „Vera Gucunja“ je usaglašen sa gradskim  kolektivnim ugovorom.

Izmene se odnose na regulisanje prava zaposlenih po pitanju neplaćenog odsustva, sopstvenih prihoda, nadoknade troškova, solidarnih pomoći, jubilarnih nagrada i sindikalnih pitanja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!