јан 18

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На 10. седници Скупштине града Сомбора одборници су размотрили и одлучили о осам питања из делокруга рада Скупштине града.

Пре приступања одлучивању о Предлогу одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Сомбора, уводно образложење дао је Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну област и инвестиције. Према образложењу, пројекат би се реализовао у партнерству са фирмом GGE ESCO  д.о.о. Београд, која има интерес за извођење пројекта енергетске ефикасности и смањења потрошње финалне енергије

  • Одлука о јавно-приватном партнерству представља основу за започињање развоја пројекта, који за предмет има инсталирање адекватнијег и економичнијег система јавног осветљења. Док је коначан циљ пројекта  смањење трошкова за функционисање градског јавног осветљења, повећање енергетске ефикасности и сигурности постизања одговарајућег нивоа осветљености града – навео је Ковачић.

Након расправе, Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Сомбора, усвојена је већином гласова.

Одборници су већином гласова одлучили и да се у Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији града Сомбора именују:  Мирослав Ковачић, дипл. Економиста – члан Градског већа за област комуналних делатности  и инвестиција, Сава Дојић, дипл. економиста –  члан Градског већа за област финансија  и привреде, Маријана Рилке, дипл. Економиста – помоћник начелника Одељења за финансије за област јавних набавки, Томислав Ивановић, инж. електротехнике – Одељење за комуналне делатности и Милан Проле, дипл. економиста и инжењер за производно машинство – помоћник начелника Одељења за образовање.

Задаци Стручног тима, осим осталог,  су: пружање стручне помоћи у припреми студије оправданости, при изради услова и конкурсне документације, критеријума за избор понуде и прегледање и оцена приспелих понуда, те утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за јавно-приватно партнерство или pozicijaпредлога одлуке о поништавању поступка јавно-приватног партнерства.

Одборници су размотрили и донели Одлуку о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Одлуком је регулисано да се  ЈКП „Зеленило“ додељује право обављања услуга чишћења зграда и опреме – односно обављање димничарских  услуга.

Одборници су прихватили оставку Јована Кече на функцију члана Градског већа за област пољопривреде. Кеча је оставку образложио обавезама на радном месту.

За новог члана Градског већа, Антонио Ратковић, заменик градоначелнице предложио је Дарка Радуловића, дипл. инж. пољопривреде.Glasanje

После спроведеног изборног поступка, избора гласачког одбора, припреме гласачких листића и осталих изборних радњи, за члана Градског већа за област пољопривреде изабран је Дарко Радуловић, дипл. инжењер пољопривреде.

Одборници су потом већином гласова прихватили оставку (из личних разлога)  Страхиње Шљукића на директорску функцију у ЈКП „Водоканал“, а за вршиоца дужности директора ЈКП „Водоканал“, именовали Јасмину Бобић, дипл. инж. архитектуре.

Одборници су већином гласова одлучили и о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације града Сомбора из реда запослених – разрешена је Бојана Боснић, а именована Ивана Ожболт.

За новог члана Одбора за туризам именован је Милан Бајрамовић, уместо Саше Велебита који је поднео оставку на чланство у Одбору.

Одборници су прихватили оставку Дејана Кубатова на месту члана Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ и уместо њега именовали Ладислава Палфија.

По окончању рада по тачкама дневног реда на 10. седници Скупштине града, одборници су приступили постављању одборничких питања.

јан 17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈУБИЛЕЈЕ…

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈУБИЛЕЈЕ...

На 43. седници Градског већа, одржаној 17. јануара 2017. године утврђен је Предлог одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Сомбора. Како је наведено у образложењу, разлози за измене настали су услед измена  Закона о прекршајима, којим су уведене  новине у области прописивања казнених одредаба, односно рада и поступања надлежних органа локалне самоуправе. Законом је проширено поље примене института прекршајног налога, као економичнијег и ефикаснијег средства за процесуирање прекршаја него што је поступак пред судом. Предлог одлуке биће упућен на разматрање и усвајање Скупштини града Сомбора.

Чланови Већа прихватили су предлог надлежне Комисије и одлучили о расподели средстава по конкурсу за обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација и програма под покровитељством Града у 2017. години.

Веће је Утврдило и предлог решења о престанку функције директора ЈКП „Водоканал“ Страхиње Шљукића који је поднео оставку на функцију. Веће је утврдило и предлог решења о именовању Јасмине Бобић за вршиоца дужности директора  ЈКП „Водоканал“. Оба предлога прихваћена су на седници Скупштине града одржаној данас (17. јануар 2017. године).

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Сазив за 43. седницу Градског већа доступан је овде.

јан 17

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у: ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у:  ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА

Социјално-економски савет Града Сомбора, на 2. седници одржаној 16. јануара 2017. године, размотрио је актуелну ситуацију у Фабрици акумулатора Сомбор (ФАС).

На почетку седнице члановима Савета обратила се градоначелница Града Сомбора Душанка Голубовић која је, осим осталог, истакла да се од Социјално-економског савета очекује да даје квалитетне смернице у погледу решавања одређених економских питања.

Председавајући Савета, Радослав Прокић навео је да су на састанак позвани представници  закупца ФАС-а и стечајни управник, али су се позиву одазвали само представници фирме „Дем Хелас“ д.о.о. из Београда  која је закупила просторије   Фабрике акумулатора.

Представници закупца говорили су о  најави искључења електричне енергије због неизмерених рачуна и низу других  нерешених питања на релацији закупац-стечајни управник.

На састанку је речено да је улога Савета саветодавна и да се не може бавити питањем искључења електричне енергије, што се решава плаћањем рачуна. Улога Савета је да  води рачуна како о интересима запослених, тако и општем интересу Града.

Након исцрпне дискусије у којој су учествовали сви чланови Савета закључено је да привремени закуп ФАС-а није решење за проблеме у овој фабрици, а посебно код друштвено неодговорних  послодаваца. Савет је закључио и да је потребно да надлежне институције изврше потребна еколошка мерења у ФАС-у, те да се о резултатима обавесте све заинтересоване стране.

Закључено је и да је Фабрику акумулатора, у што краћем временском периоду, потребно продати  компанијама које се баве производњом акумулатора и које су на тржишту препознатљиве. Само таква продаја, закључено је,  би омогућила инвестиције у нову опрему, обезбедила би поштовање прописа у области заштите животне средине и заштите на раду.

Испред локалне самоуправе, као чланови Савета, састанку су присуствовали: Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде, Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције и Горан Милић, члан Градског већа за област међународне сарадње и сарадње са републичким и покрајинским органима.

Стеван Шљукић и Томислав Бошњак, учествовали су у раду Савета као представници послодаваца, а Зоран Пурић и Антун Морбер, заступали су Савез самосталних синдиката Сомбор, односно УГС „Независност“.

јан 17

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

У сарадњи Одељења за пољопривреду и рурални развој  Градске управе Града Сомбора и Пољопривредне стручне службе „Сомбор“, са секретарима  сеоских и градских месних заједница одржан је тематски састанак посвећен могућностима  унапређења пољопривредне производње  и руралног развоја на територији Града Сомбора. У оквиру ове теме Владимир Сабадош, директор  и Звонко Џеба, саветодавац Пољопривредне стручне службе „Сомбор“, говорили су о конкурсима  Министарства за пољопривреду Републике Србије  и Секретаријата за пољопривреду АП Војводине,  који пољопривредним произвођачима нуде могућност пријава за доделу бесповратних или кредитних средстава по изузетно повољним условима ради унапређења пољопривредне производње.

Било је речи и о ИПАРД донаторском  програму, као инструменту за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године.секретари

град и сабСекретари месних заједница су преузели и анкете које имају обавезу да попуне и предају до 20. јануара 2020. године. Анкете  ће послужити за формирање базе података о пољопривредним газдинствима на територији Града. Анкета је свеобухватна, садржи питања о величини пољопривредних газдинстава, наводњавању, могућностима наводњавања, интересовању за производњу одређених пољопривредних култура, сточарству, рибњацима, информисаности пољопривредних произвођача…

јан 17

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

КОНКУРС  ЗА  ПРОЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Расписан је конкурс за доделу дотација за пројекте организација и удружења грађана социјално-хуманитарног карактера. За наведене намене у буџету Града за 2017. годину опредељен је износ од 2.200.000,00 динара, а рок за достављање предлога пројеката је 27. јануар 2017. године.

Приоритет у расподели средстава имаће пројекти, наведено је у конкурсу, чијим активностима се развијају различити облици самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама и који су усмерени ка већем броју корисника.

Конкурс и конкурсна пријава објављени су на овом сајту у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси/јавни позиви, као и у „Сомборским новинама“, издању од 13. јануара 2017. године.

Предлози пројеката достављају се на шалтерима 11 и 12 у Градском услужном центру, или поштом (искључиво препоручена пошиљка), на адресу: Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, назив пројекта, са назнаком „За конкурс социјално-хуманитарних организација – не отварати“. На коверти написати име и презиме и адресу пошиљаоца.

јан 17

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПОСЕТИО СОМБОР

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПОСЕТИО СОМБОР

Подршка и могућа подстицајна средства Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине локалној самоуправи у Сомбору и малим пољопривредним произвођачима, едукација пољопривредних произвођача, реконструкција моста „Шмагуц“ код Бачког Моноштора, уклањање дивљих депонија са парцела државног пољопривредног земљишта путем пројектног аплицирања, биле су теме о којима се разговарало на састанку са покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине мр Вуком  Радојевићем.

Испред Града Сомбора саговорници су били градоначелница Душанка Голубовић, Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, те представници надлежних одељења Градске управе Града Сомбора.сви

Састанку је присуствовала и Марта Такач, директорка ЈП „Војводинашуме“, Срђан Пеурача, директор Шумског газдинства „Сомбор“, те Владимир Сабадош, директор Пољопривредне стручне службе „Сомбор“.

На састанку је договорено да Пољопривредна стручна служба „Сомбор“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, почетком фебруара 2017. године, организује трибину која ће бити намењена пољопривредним произвођачима који располажу са парцелама до пет хектара пољопривредног земљишта.

Званична интернет презентација
No Notify!