Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради измена и допуна ПГР на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за управљањем миграцијама у Граду Сомбору за период 2023-2025 годину

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење комплекса Музеја Батинске битке

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 53 у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05, са Захтевом Драгана Шеровића са јавне расправе

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић.

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Дравске, Багремове и Пољске у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације Балканска, Зрмањска и Велебитска у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Станка Пауновића и Пангарске у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Благоја Паровића, Симе Шолаје, Миодрага Петровића Чкаље, Динарска, Динарска-југ Нова 2, Мајора Тепића и Светог Николе у Сомбору,

Преузми

Извештај o спроведеној јавној расправи Програма развоја туризма Града Сомбора 2017-2025

Извештај о јавној расправи Одлука о разврставању неизграђеног ГРЗ у пољопривредно односно шумско земљиште

Преузми

Извештај о јавној расправи Одлуке о гробљима и сахрањивању на територији Града Сомбора

Преузми

Извештај о јавној расправи Одлуке о димничарским делатностима

Извештај о јавној расправи Одлуке о зоохигијени

Извештај о јавној расправи Одлуке о јавној расвети

Извештај о јавној расправи Одлуке о монтажним објектима

Извештај о јавној расправи Одлуке о накнади за употребу пута

Извештај о јавној расправи Одлуке о одржавању зелених површина

Извештај о јавној расправи Одлуке о првим изменама Одлуке о уређењу града

Извештај о јавној расправи Одлуке о такси превозу

Извештај о јавној расправи Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми

Извештај о јавној расправи Одлуке о управљању непокретностима у јавној својини

Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације Блока 81 у Сомбору сачињен од стране Комисије за планове Града Сомбора

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи II измене Одлуке о локалним комуналним таксама

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Oдлуке о установљењу јавних признања града Сомбора

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха на територији Града Сомбора за период 2020-2023. године

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Сомбору за период 2021-2023. године

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора (18.06.2019.)

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 (18.06.2019.)

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 50 у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о јавној расвети на територији Града Сомбора

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Ambrosia Artemisiifolia)

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о мрежи предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор

Преузми извештај

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о начину утврђивања и означавања назива насељених места, улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељеног места и начину утврђивања и означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о општинским путевима,улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомобра и нацрту Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор

Преузми

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању предшколске установе Вера Гуцуња Сомбор

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о петим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде и нацрту Одлуке о одржавању спољних делова зграда на територији града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о плану јавног здравља града Сомбора за период 2018-2025

Извештај о спроведеној јавној расправи Одлуке о I изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014 – 2020

Извештај о спроведеној трибини о учешћу грађана у изради акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Сомбору

Извештаји о спроведеној јавној расправи објавите Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Телечка“, део регионалног система за наводњавање Северна Бачка (број 350-39/2020-V од 19.05.2020.год.)

Преузми