дец 18

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА

Подсећамо вас да су према одредби Одлуке о одржавању чистоће на територије града Сомбора сви грађани и правна лица у обавези да уклоне снег и лед испред свог стамбеног, пословног или другог објекта, како би обезбедили безбедно кретање пешака. Исто тако, дужни су да уклоне снег и лед са кровова објеката чији су корисници, уколико представља опасност за пролазнике.

Комунална полиција и комунална инспекција вршиће појачан надзор. У случају непоштовања ове мере казна за грађане је 6.000 динара, за предузетнике 50.000 динара, за правна лица је 75.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу 12.000 динара. У правна лица спадају и стамбене заједнице, односно бивше скупштине станара.

Апелује се да се уклоњени снег и лед не бацају на коловоз како се не би реметио саобраћај.

Оригинално обавештење доступно је овде.

Послови информисања и односи са јавношћу

дец 18

ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Одељење локалне пореске администрације је приступило изради Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора. Након израде Нацрта, биће упућен јавни позив на расправу, када ће заинтересовани грађани моћи да доставе своје писане предлоге, сугестије и коментаре.

Народна скупштина је усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара. Сходно одредбама наведеног Закона, накнаду за коришћење јавних површина утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода решењем.

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је Законом. Актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује се висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде Критеријуми за прописивање висине накнаде су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор (уколико је зона утврђена актом јединице локалне самоуправе) и техничко-употребним карактеристикама објекта..

Оригинално обавештење доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

дец 18

УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Одборници Скупштине града Сомбора

Одборници Скупштине града Сомбора, на 30. седници, усвојили су Одлуку о буџету града Сомбора за 2019. годину. Према овој одлуци, у структури процењених прихода за наредну буџетску годину, највећи обухват заузимају порези, а у оквиру њих порез на зараде. Структура процењених прихода за буџет 2019. године износи 2.986.755.000,00 динара. Од тога: порези на доходак, добит и капиталне добитке 1.186.175.000 динара, порези на имовину 661.000.000 динара, трансфери 400.000.000 динара и други приходи 619.580.000 динара.

Глобална расподела, на расходној страни буџета је следећа: Градска управа, Извршни орган, Скупштина и Правобранилаштво 13,46%, издвајања за комуналну област су најзначајнија и захватају највећи проценат средстава 31,82%, за друштвене делатности 20,16%, образовање 19,58%, док су расходи опште намене према овом предлогу Одлуке о буџету за 2019. годину 14,98%.

Већином гласова усвојене су Одлуке о градским административним таксама, локалним комуналним таксама на територији града Сомбора и Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима.

Одборници су дали сагласност на програме пословања јавних комуналних предузећа „Водоканал“, „Водовод“ Бездан, „Чистоћа“, „Зеленило“, „Простор“, „Енергана“ и „Паркинг сервис“, као и на програме пословања јавних установа у области друштвених делатности и сагласност на програм рада и финансијски план Туристичке организације града Сомбора.

Одборници Скупштине града усвојили су Одлуку о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор. У образложењу предлагача истакнуто је да оснивање овог Центра има задатак да обавља послове стручног усавршавања запослених у образовању у циљу квалитетнијег остваривања и унапређења образовно васпитног рада. За рад Центра биће издвојено 8 милиона динара из буџета. Милан Стакић професор физичке културе именован је за вршиоца дужности директора Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор на период најдуже до 6 месеци.

Управо оснивање овог центра довело је до доношења првих измена и допуна Одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину. Одборници су прихватили кадровски план Градске управе града Сомбора за 2019. годину.

На 30.седници СГ Сомбора одборници су именовали стручни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за реализацију пројекта Центра за третман отпада на депонији Ранчево у Сомбору .У тиму су представници града Мирослав Ковачић, члан градског већа задужен за комуналну област, Бранка Полић, инспектор за заштиту животне средине, Предраг Џомба испред одељења за пољопривреду и Вања Влашкалић и Андрија Пензеш испред ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.

Одборници су дали позитивно мишљење на предлог УО Градске библиотеке „Карло Бјелицки“ Сомбор, именовање Наташе Туркић за директора ове установе културе, коју је УО предложио након спроведеног јавног конкурса. Своје мишљење, осим градске Скупштине, потребно је да да и Мађарски национални савет, а након та два мишљења, Наташу Туркић, досадашњег В.Д. директора, требала би да именује покрајинска Влада.

 Послови информисања и односа са јавношћу

дец 17

ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ МОГУЋЕ САМО НА ЗА ТО ОДРЕЂЕНИМ МЕСТИМА

ЈКП „Простор“ Сомбор, на захтев заинтересованог физичког или правног лица, доноси одобрење за истицање плаката, објава, огласа, обавештења и позива. Оглашавање се може вршити само на местима која су одређена за то: огласним стубовима, витринама, таблама и другим сличним објектима.

 Забрањено је постављање огласног средства на урбаном мобилијару, дрвећу, зеленилу, стубовима јавне расвете, саобраћајним знацима, семафорима, верским институцијама, спомен обележјима и сличним објектима, као и на фасади објекта.

Ова забрана донета је на основу одредби Одлуке о уређењу града. Комунална инспекција и комунална полиција вршиће појачан надзор над спровођењем наведене Одлуке.

Моле се грађани да поштују ову Одлуку како би наш град свима био лепши и уреднији.

Послови информисања и односа са јавношћу

дец 17

УМРЕЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одељење за образовање Градске управе града Сомбора обавештава јавност да тренутно ради на изради Елабората о мрежи основних школа на територији града Сомбора.

То је акт којим се утврђује број и просторни распоред јавних основних школа, а најважнији задатак је да се направи развојни план као подлога за одлучивање и касније добијање сагласности од Министарства.

Акт треба да истовремено уважи принципе једнаког права, доступности, ефикасности и ефективности, а све у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошким и другим карактеристикама локалне средине.

Јавна расправа ће се одржати након окончања рада Одељења за образовање на припреми Oдлуке. Позив за расправу биће објављен на интернет страници града Сомбора и у локалном недељном листу „Сомборске новине“, када ће заинтересована лица моћи да доставе своје писане предлоге, сугестије и коментаре.

Оригинално обавештење доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

 

дец 17

ПРЕДСТАВНИЦИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА БУЊЕВАЦА НА ПРИЈЕМУ КОД ГРАДОНАЧЕЛ НИЦЕ

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, председница савета Сузана Остојић Кујунџић, прим. др Влада Бабић заменик председнице савета, Мирко Бајић председник извршног одбора Савета и чланови савета Бранко Покорнић, Александар Бошњак и Дејан Парчетић

Градоначелница Сомбора   Душанка Голубовић примила је представнике Националног савета Буњевачке националне мањине. Пожелевши им добродошлицу,  изразила је захвалност што су одлучили да седницу савета одрже баш у Сомбору.

„За нас јесте важно да Сомбор буде, на неки начин, препознат у фокусу и националних заједница које овде раде и стварају, зато се захваљујем што сте одлучили да овде одржите седницу и исто тако се надам да ово неће бити једина. Град Сомбор много чини за сваку  националну заједницу на територији града, да имају добре услове и квалитетне могућности да раде и да се развијају, и у том смислу смо урадили много по питању финансирања. Нама јесте од значаја да и Сомборци унутар националних савета буду на одговарајући начин препознати, због тога нам је драго што су се и овај пут нашли у саставу Националног савета Буњеваца, али свакако јесте добро да све оно што се ради, да се ради у интересу заједнице и да то доприноси бољитку свих оних грађана који тој заједници припадају. Што се тиче града Сомбора, ми смо и до сада пружали подршку, али свакако да може увек више и боље, надам се да ће тако и бити“ истакла је градоначелница Душанка Голубовић.

У име Националног савета Буњеваца на пријему се захвалила председница савета Сузана Остојић Кујунџић, а поред ње пријему су присуствовали прим. др Влада Бабић заменик председнице савета, Мирко Бајић председник извршног одбора Савета и чланови савета Бранко Покорнић, Александар Бошњак и Дејан Парчетић.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!